میکسرهای Giantmix سری Z

سری Giantmix Z به چهار دسته Z6, Z5, Z4, Z3 تقسیم می‌شوند.
کلیه این میکسرها به تراکتور متصل میشوند. براساس توان تراکتور تقسیم بندی ذیل صورت گرفته است :

– Z3 در تراکتورهای با قدرتی در محدوده 44 کیلووات تا 88 کیلووات
– Z4 در تراکتورهای با قدرتی در محدوده 70 کیلووات تا 130 کیلووات
– Z5 در تراکتورهای با قدرتی در محدوده 88 کیلووات تا 160 کیلووات
– Z6 در تراکتورهای با قدرت بیش از 160 کیلووات

جهت دریافت اطلاعات بیشتر به بخش دانلود کاتالوگ مراجعه شود.